תפריט סגור

תנאי שימוש

 

האתר הינו בבעלות חב’ יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית (להלן “יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית")

אפתח דבר:

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה (להלן: “האתר“) מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: “הגולשאוהמשתמש“) כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.

במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תנאי השימוש המפורטים להלן והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית.

בהגדרות:

גולש אומשתמש” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

גכללי:

1.       מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה לנציגי יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית.

2.       מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי ליוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.

3.       יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו תוכנו, חוקיותו וכיוצ”ב, וכי יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

4.       מעת לעת עורכת יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ”ב (להלן: “המבצע“) המפורסמים באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים או אחרים. יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.

5.       למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.

6.       בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון ויהא זה אך ורק באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.

7.       על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

 

הקניין רוחני:

 

16.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית , או של צדדים שלישיים שהעניקו ליוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: “המידע“). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית.

17.   למניעת ספק, מובהר בזה, כי יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

והגבלת אחריות:

 

18.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית

, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

19.   אספקת השירותים ע”י יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ויוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

20.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי הגולש. הגולש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

21.   הגולש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. הגולש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.

22.   הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

23.   הגולש מתחייב לפצות ולשפות את יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

24.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

25.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

זהגנת הפרטיות:

 

26.   הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שיוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית.

27.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בפורטל, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה ש יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית עם צד שלישי כלשהו.

28.   בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי.

29.   יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית מאפשרת למשתמש להשאיר באתר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת”ז, מספר הטלפון וכתובת דוא”ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר. המשתמש מתחייב להשאיר פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.

30.   השארת פרטים מותרת למשתמש מעל גיל 18. יוליה שוורץ – קוסמטיקה פרא-רפואית מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר ו/ואו בעמודים הקשורים אליו גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

31.   למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע’ 31 א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח 2008.

32.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא”ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע’ 31 א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008.

 

Call Now Button